Regulaminy

Sala przedporodowa:

 • W sali przedporodowej mogą przebywać wyłącznie pacjentki szpitala oczekujące na rozpoczęcie akcji porodowej.
 • Przebywanie osób towarzyszących i odwiedzających w sali przedporodowej jest zabronione.
 • W szczególnych przypadkach zgodę na czasową obecność w sali przedporodowej osoby towarzyszącej może wyrazić lekarz dyżurny.
 • Osobę towarzyszącą obowiązuje odzież medyczna wydawana przez położną.
 • W przypadku określonym w pkt. 3, osobom, którym udzielono pozwolenia na pobyt w sali przedporodowej zabrania się leżenia na łóżkach pacjentek, spożywania posiłków oraz zachowania zakłócającego spokój pozostałych pacjentek.

Poród rodzinny w sali porodowej:

 • Poród rodzinny rozpoczyna się w momencie przeniesienia pacjentki do sali porodowej.
 • Decyzję o przeniesieniu pacjentki rodzącej do sali porodowej podejmuje położna dyżurna
 • Sala porodów rodzinnych jest miejscem, gdzie odbywają się porody w obecności członka rodziny wskazanego przez rodzącą.
 • Wyposażona jest w osobny węzeł sanitarny  – jest możliwość wzięcia relaksującej kąpieli.
 • Każda sala porodowa wyposażona jest w wannę do relaksacji lub porodu do wody oraz krzesełko porodowe.
 • Sale porodowe wyposażone są w łóżko wielopozycyjne umożliwiające dostosowanie pozycji łóżka do wymagań rodzącej w trakcie porodu.
 • Każda rodząca może korzystać ze sprzętu wspomagającego przebieg porodu (piłka, worek Saco, drabinki, materace, muzyka relaksacyjna).
 • Pacjentce rodzącej może towarzyszyć tylko jedna osoba wskazana przez pacjentkę.
 • Osobę towarzyszącą w trakcie porodu rodzinnego obowiązuje odzież medyczna wydana przez położną.
 • W przypadku, gdy poród rodzinny kończy się cięciem cesarskim osobę towarzyszącą obowiązuje zakaz wstępu na trakt operacyjny.
 • Wstęp dzieci w wieku poniżej 12 lat na oddział jest zabroniony.
 • W przypadku, gdy ze względu na zbyt dużą liczbę rodzących, personel nie jest w stanie zapewnić intymnych warunków porodu istnieje możliwość ograniczenia obecności osób towarzyszących w trakcie porodu.

Szanowni Państwo!

Poniższe prawa i obowiązki zapewnią Państwu poczucie bezpieczeństwa podczas pobytu w naszym szpitalu. Pragniemy uczynić wszystko, aby Państwa satysfakcja ze świadczonych przez naszą placówkę usług medycznych była jak najwyższa. Korzystając z usług naszego szpitala mają Państwo prawo do:

 • Życzliwego traktowania i poszanowania godności osobistej.
 • Poszanowania prywatności, życia rodzinnego i zapewnienia intymności w czasie udzielania świadczeń zdrowotnych.
 • Zachowania tajemnicy o stanie zdrowia, przez osoby wykonujące zawód medyczny.
 • Wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych, albo odmowy takiej zgody.
 • Opieki sprawowanej przez personel o kwalifikacjach zapewniających wysoki poziom udzielanych świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymaganiom wiedzy medycznej możliwych do przeprowadzenia w naszym zakresie.
 • Znajomości z nazwiska i imienia osób odpowiedzialnych za opiekę. Personel szpitala ma obowiązek noszenia identyfikatorów zawierających imię i nazwisko oraz pełnioną funkcję.
 • Przystępnej i zrozumiałej informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, rokowaniach i postępach w leczeniu, jak również dostępu do dokumentacji medycznej.
 • Informacji o planowanych badaniach, zabiegach, ich przebiegu, ryzyku i korzyściach.
 • Zaopatrzenia w leki, materiały medyczne, pomieszczenia i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia.
 • Informacji na temat pomieszczeń i urządzeń, z których możecie Państwo korzystać.
 • Kontaktu osobistego z osobami z zewnątrz zgodnie z wyznaczonymi godzinami odwiedzin.
 • Pacjent w godzinie śmierci ma prawo do osobistego i nieskrępowanego obecnością innych osób, kontaktu z najbliższymi mu osobami i duchownymi wyznawanej przez siebie religii.
 • Pacjent może zastrzec, aby po jego śmierci nie pobierano z jego zwłok tkanek, narządów lub komórek w innym celu niż dla ustalenia przyczyny zgonu.
 • Zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza, jak również wnioskowania o zasięgnięcie przez lekarza leczącego opinii lekarza specjalisty lub zorganizowania konsylium lekarskiego w razie wątpliwości diagnostycznych lub terapeutycznych, jeżeli wyżej wymieniony lekarz uzna to za uzasadnione w świetle wymagań wiedzy medycznej.
 • Pacjentowi nieletniemu przysługują takie same prawa jak pacjentowi pełnoletniemu z tą tylko różnicą, żę informacja o jego stanie zdrowia przekazywana jest rodzicom lub opiekunom prawnym. Oni również decydują o wyrażeniu zgody lub odmowie jej udzielenia na proponowane zabiegi i badania.

Kontakty:

 • Dyrektor d.s administracji Aleksandra Szczapa
 • Osób zapewniających bezpośrednią opiekę ordynator, lekarz prowadzący, pielęgniarka),
 • Biura Rzecznika Praw Pacjenta (Katowice, ul. Jankego 15, tel. 32 735 05 13),
 • Rzecznika odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej,
 • Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych,
 • Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych w naszym szpitalu wymaga od Państwa zastosowania się do ustalonych reguł organizacyjnych i obowiązujących przepisów prawnych. Korzystając z usług naszego szpitala należy przestrzegać:

 • Posiadania stosownego dokumentu potwierdzającego tożsamość i ubezpieczenie zdrowotne
 • Stosowania się do zaleceń i wskazówek lekarza prowadzącego oraz pielęgniarek.
 • Zakazu przynoszenia i spożywania napojów alkoholowych.
 • Zakazu palenia tytoniu.
 • Zasad higieny osobistej oraz utrzymania ładu i porządku w swoim otoczeniu.
 • Zasad korzystania z mienia szpitalnego i urządzeń powierzonych Państwu.
 • Kulturalnego zachowania się oraz życzliwego stosunku do innych chorych i personelu.
 • Odpowiedzialności za rzeczy wartościowe, garderobę, pieniądze i dokumenty.

Jesteśmy przekonani, że respektowanie praw i obowiązków pacjenta przez obie strony wpłynie pozytywnie na relacje pacjent-pracownik szpitala i przyczyni się do sprawnego przebiegu procesu udzielania świadczeń.

Dyrekcja NZOZ „Łubinowa”

W oddziałach Szpitala Łubinowa Sp. z o.o., Sp. komandytowa zalecane godziny odwiedzin odbywają się od 09:00 do 20:00.

Jedna pacjentka może przyjmować jedną osobę odwiedzającą w odwiedzinach mogą uczestniczyć osoby dorosłe oraz dzieci powyżej 12 roku życia.

Ze względów epidemiologicznych lub innych ważnych przyczyn Dyrektor Szpitala może wprowadzić okresowy zakaz odwiedzin.

Osoby odwiedzające zobowiązane są do:

 • respektowania prawa do spokoju i intymności innych Pacjentek,
 • wykonywania i podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu szpitalnego,
 • poszanowania mienia szpitalnego,
 • przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny oraz przepisów przeciwpożarowych.

Dokumentacja medyczna pacjenta  jest udostępniana:

 • Do wglądu w siedzibie Szpitala w obecności pracownika administracji lub lekarza dyżurnego,
 • Poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • Poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, wówczas w dokumentacji szpitala pozostawia się kserokopię oryginału.
 • Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej pisemnie przez  pacjenta.
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje po złożeniu pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji medycznej (pobierz wniosek o wydanie dokumentacji medycznej).
 • Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie Szpitala w godz. 8:00-12:00 lub przesłać na  adres Szpitala .
 •  Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki po przygotowaniu dokumentacji.
 • Odbiór kopii  dokumentacji medycznej następuje w dni robocze w godz. 8:00- 13:00 w sekretariacie Szpitala po uprzednim ustaleniu terminu.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

 • Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
 • Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 2,00 zł,
  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł
  • jedna strona duplikatu książeczki zdrowia noworodka, karty uodpornienia, karty informacyjnej – 2,00zł

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady funkcjonowanie strony internetowej pod adresem www.narodziny.com.pl, należącej do Łubinowa sp. z o. o. spółka komandytowa, z siedzibą w Katowicach, zwanego dalej „Właścicielem Portalu”.

§ 1 Definicje

 1. Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną.
 2. Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 5. Strona Internetowa – oznacza strony internetowe, pod którymi Właściciel prowadzi Portal Internetowy, działające w domenie www.narodziny.com.pl
 6. Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Właścicielowi Portalu przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Portalu Internetowego

 1. Wszelkie prawa do Portalu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Portalu Internetowym (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej w celach prezentacji innych marek, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Łubinowa spółka z. o. o, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą właściciela wyrażoną na piśmie.
 2. Właściciel dołoży starań, aby korzystanie ze Portalu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Portalu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Portal stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Klientów Strony Internetowej, zapisywane są przez serwer Właściciela Portalu na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Aczkolwiek, wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Portalu Internetowego, Strony Internetowej. lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Portal, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Właściciel Portalu oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Właściciel Portalu nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Usługi nieodpłatne

 1. Właściciel Portalu świadczy na rzecz Klientów, drogą elektroniczną usługi nieodpłatne:
  1. Formularz kontaktowy;
  2. Newsletter;
  3. Zamieszczanie opinii.
 2. Usługi wskazane w §11 ust. 1 powyżej świadczone są 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Właściciel Portalu zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomocą formularza umieszczonego na Stronie Internetowej wiadomości do Właściciel Portalu.
 5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Właściciela Portalu.
 6. Z usługi Newsletter może skorzystać każdy Klient, który wprowadzi swój adres poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony na Stronie Internetowej. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego, Klient otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym link aktywacyjny, w celu potwierdzenia zapisania się na subskrypcję Newsletter. Z chwilą aktywacji linku przez Klienta zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.
 7. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie. Newsletter przesyłany jest do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.
 8. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat”, określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.
 9. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newsletter’a przez wypisanie się z subskrypcji za pośrednictwem odnośnika zamieszczonego w każdej wiadomości elektronicznej wysłanej w ramach usługi Newsletter.
 10. Usługa Zamieszczanie opinii polega na umożliwieniu Klientom publikacji na Stronie Internetowej indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Klienta dotyczących w szczególności realizowanych usług.
 11. Rezygnacja z usługi Zamieszczanie opinii możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu zamieszczania treści przez Klienta na Stronie Internetowej.
 12. Właściciel Portalu jest uprawniony do zablokowania dostępu usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Portalu lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej lub innymi działaniami hackerskimi. Zablokowanie dostępu do usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Właściciel zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta.

§ 4 Odpowiedzialność Klienta w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści oraz udostępniając je Klient dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów właściciela portalu i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Właściciel portalu nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Klient oświadcza, że:
  1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
  2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
  3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Klientów oraz właściciela portalu, jak również upoważnia go do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Klient nie jest uprawniony do:
  1. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
  2. zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 4. Właściciel portalu ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Klientów treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu.
 5. Zabronione jest zamieszczanie przez Klientów w ramach korzystania z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
  1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
  2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  4. pozostawać w sprzeczności z interesem Portalu;
  5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 6. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §13 Regulaminu, właściciel zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Klientów w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §11 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Właściciel nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
 7. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez właściciela portalu umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej.

§ 5 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić właściciela portalu o potencjalnym naruszeniu.
 2. Właściciel portalu powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 7 Rozwiązanie umowy

 1. Zarówno Klient, jak i Właściciel Portalu mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Właściciel portalu stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Właściciel portalu z oświadczeniem woli Klienta.
 3. Właściciel portalu wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Właściciel portalu ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi Przedsiębiorcami Właściciel portalu ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Klienta będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej.
 3. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Właściciel Portalu informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Właściciel Portalu informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).
 5. Właściciel portalu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Właściciela portalu do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej. Właściciel portalu poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela portalu, co skutkuje rozwiązaniem umowy zgodnie z postanowieniami §15 Regulaminu.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.12.2018 r.

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.