Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta  jest udostępniana:

 • do wglądu w siedzibie Szpitala w obecności pracownika administracji lub lekarza dyżurnego,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, wówczas w dokumentacji szpitala pozostawia się kserokopię oryginału.

Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej pisemnie przez  pacjenta.

 • Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje po złożeniu pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji medycznej (pobierz wniosek o wydanie dokumentacji medycznej).
 • Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie Szpitala w godz. 8:00-12:00 lub przesłać na  adres Szpitala .
 • Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki po przygotowaniu dokumentacji.
 • Odbiór kopii  dokumentacji medycznej następuje w dni robocze w godz. 8:00- 13:00 w sekretariacie Szpitala po uprzednim ustaleniu terminu.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

 • Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
 • Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
 • Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
  • jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 2,00 zł,
  • jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł
  • jedna strona duplikatu książeczki zdrowia noworodka, karty uodpornienia, karty informacyjnej – 2,00zł

 

Szpital Łubinowa 3 © 2024 Wszystkie prawa zastrzeżone.