Telefon do szpitala (całodobowy)

Tel/faks: 32 202 55 21
e-mail: szpital@narodziny.com.pl

 

Infolinia - Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży (całodobowo)
Telefon: 32 257 03 69


Rejestracja gabinetów: (całodobowo)

Telefon: 32 202 55 21
Telefon: 32 257 03 69


Sonda

Czy mężczyzna powinien być obecny przy porodzie?

TAK - 76%
NIE - 24%
Głosowanie zakończone.

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Dokumentacja medyczna pacjenta  jest udostępniana:

  • do wglądu w siedzibie Szpitala w obecności pracownika administracji lub lekarza dyżurnego,
  • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
  • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji, wówczas w dokumentacji szpitala pozostawia się kserokopię oryginału.

1)    Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu lub osobie upoważnionej pisemnie przez  pacjenta.
2)    Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje po złożeniu pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji medycznej (pobierz wniosek o wydanie dokumentacji medycznej).
3)    Wniosek można składać od poniedziałku do piątku w sekretariacie Szpitala w godz. 8:00-12:00 lub przesłać na  adres Szpitala .
4)    Udostępnienie dokumentacji medycznej nastąpi bez zbędnej zwłoki po przygotowaniu dokumentacji.
5)    Odbiór kopii  dokumentacji medycznej następuje w dni robocze w godz. 8:00- 13:00 w sekretariacie Szpitala po uprzednim ustaleniu terminu.
 
Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

1.    Wysokość opłaty za kopie dokumentacji określa art. 28 ust. 4. ustawy z dnia 06 listopada 2008 roku o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta
2.    Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest publikowana przez Prezesa GUS wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce.
3.    Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:        
       a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 2,00 zł,
       b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,40 zł        
       c) jedna strona duplikatu książeczki zdrowia noworodka, karty uodpornienia, karty informacyjnej – 2,00zł